Sport in de kijker… PADEL!

Vanavond was ik te gast als waarnemer van een slagsport, namelijk Padel.
Om 19.00 kwamen 12 sporters samen om een balletje heen-en-weer te slaan. 
Ik was getuige van 2 velden waarop voor de “fun” werd gespeeld en 1 veld waar er heftiger werd gespeeld. De inzet was precies iets hoger op het derde terrein.
Anderhalf uur kon ik genieten van vriendelijke, enthousiaste sporters die mij grondig te woord stonden inzake spelregels, positieplaats op het veld, tactiek, ….. 

Ik zag speelvreugde en de drive om te winnen maar ook het feliciteren van de tegenstander bij verlies van een spel.
Het was een mooie maar koude avond aan de zijlijn. Gelukkig kon ik een beetje helpen als “ballenjongen” om toch een beetje warm te krijgen. Zeker ga ik dit spel zelf eens uitproberen, het spelletje heeft mijn interesse gewonnen!
Super geamuseerd van het spektakel en van de warme mensen op het terrein!

Op naar de volgende sport.
Geschreven door Henk Vanhoutte

Secretaris Brugse Sportraad


Contactadres Padel : info@azaleaktc.com

 Sint-Pietersgroenestraat 135, Brugge 8000 

SCHAATSZONE AANGEDUID IN ASSEBROEKSE MEERSEN

De winter is afgelopen zaterdag officieel gestart. Vriestemperaturen zijn er voorlopig niet, maar wanneer die er komen, gaat het bij velen kriebelen om schaatsen of spelen op een bevroren vijver of waterloop. Al is dat niet altijd zonder gevaar. Jaarlijks gebeuren ongevallen met schaatsers die door te dun ijs zakken, helaas soms met zeer ernstige gevolgen. De Stad en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) creëren nu een kader om bij langdurige vrieskou een gedeelte van de Assebroekse Meersen op een gecontroleerde manier open te stellen voor schaatsers.

Veiligheidsprocedure

Indien de koude periode aanhoudt, kan de stad op zeer korte termijn beslissen om er recreatief schaatsen in een veilige omgeving toe te laten. ANB stelt als eigenaar deze vlakte, tussen de Kerk- en koeiendreef, ter beschikking. De stad schreef hiervoor, in samenwerking met politie en brandweer, een veiligheidsprocedure uit. Sinds jaar en dag bestaat er tussen de steden Brugge en Damme een structureel kader om schaatsen op de Damse Vaart mogelijk te maken. Door de zachte winters van de laatste jaren vriest de Damse Vaart echter niet meer toe. Op een lager gelegen grasvlakte in de Assebroekse Meersen blijft tijdens de winter het water tot maximum 40 cm staan. Het water vriest in deze open vlakte dan ook snel dicht en vormt zo een ideale schaatsvlakte voor recreatief schaatsen. De Assebroekse Meersen zijn dus een waardig alternatief voor de Damse Vaart.

Procedure

De procedure die werd uitgewerkt tussen diverse partners gaat als volgt. Wanneer de brandweer een ijsdikte van 12 cm vaststelt kan de burgemeester, via een burgemeestersbesluit, beslissen om schaatsen toe te laten van 10 tot 17 uur. Hierbij wordt de impact op de natuur en omgeving zo laag mogelijk gehouden. Infoborden worden voorzien en om het basiscomfort van de bezoekers te verzekeren sloot de stad een overeenkomst met de uitbaters van de nabijgelegen Landelijke Herberg ’t Leenhof. Tijdens de periode dat er kan geschaatst worden, kan je er terecht voor een sanitaire stop, eerste hulp bij een klein ongeval of een warme koffie om tussentijds op te warmen. Op regelmatige tijdstippen controleert de brandweer de ijsdikte. Wanneer het ijs te dun wordt, zal schaatsen uit veiligheidsredenen verboden worden.

Samenwerking Howest met stad Brugge

Sinds de oprichting van de studierichting Sport en Bewegen in HOWEST Brugge heeft de sportdienst van de stad verschillende nieuwe projecten kunnen realiseren ten behoeve van de Brugse bevolking: het begeleidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’, het Beweeg- en Lifestylecoachingproject voor de stadsmedewerkers, stages voor senioren (zowel in de seniorensportacademie als de seniorensportnamiddagen), Expert Classes, SportKompas, …

Deze samenwerkingen verliepen tot nu toe altijd ad hoc: er werd ingespeeld op tijdelijke opportuniteiten waardoor de sportdienst een nieuw aanbod kon realiseren en studenten kregen zo een werkplaatsgerichte stage. Een win-win situatie voor beide partijen dus, maar er was geen visie naar de toekomst toe. Hier komt vanaf 2020 verandering in want de stad en HOWEST Brugge gaan een overeenkomst aan waarbij op een structurele manier zal samengewerkt worden.

Startend van een nulmeting zal HOWEST onderzoeken hoe de sport- en beweegparticipatie bij Bruggelingen verhoogd kan worden. Op basis van dit onderzoek zullen er prioriteiten per buurt en doelgroep opgemaakt worden die dan, in overleg met de stad, naar initiatieven vertaald zullen worden rekening houdend met het beleidsprogramma 2019-2024. Concrete acties zullen per werkjaar bepaald worden in samenspraak met studenten, onderzoekers, beleidsmensen en de sportdienst, die worden op een tijdslijn geplaatst en gekoppeld aan het academiejaar en de jaarplanning van de stad. Concrete voorbeelden hiervan zijn: Innovatieve sportsessies in de Sportinnovatiecampus, sport voor personeel van de Groep Brugge (stad, OCMW en politie), ondersteuning Buitenspeeldag, gezondheidsdag arbeidszorgmedewerkers Brugge, organisatie naschoolse sportactiviteiten, …

Doel van deze samenwerking is niet enkel het blijvend en duurzaam activeren van de Bruggeling, maar ook het efficiënter inzetten van de aanwezige kennis en knowhow bij zowel de stad Brugge als bij HOWEST. Het beleidsprogramma van de stad haalt het ook aan: we willen optreden als regisseur voor een gedifferentieerd beweegaanbod en gaan actief op zoek naar samenwerkingen waarbij we een win-win situatie kunnen creëren voor beide partijen.

Om dit alles mogelijk te maken stelt de stad jaarlijks een toelage van €50.000 ter beschikking van HOWEST waarmee zij een projectcoördinator kunnen aanwerven die de analyse zal vertalen naar concrete acties, de stadsdienst(en)ontzorgt in het opzetten van deze acties, zorgt voor kwaliteitswaarborging en een jaarlijkse evaluatie van het ganse gebeuren.